Policydokument

I enlighet med företagets policy är det vår kompromisslösa strävan att alltid uppnå högsta möjliga nivå av våra kunders förväntningar på de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Hörnstenarna till vår strategi är:

  • Vi skall göra rätt från början. Då undviker vi fel.
  • Teamkänsla - Samarbete.
  • Engagemang och glöd hos alla medarbetare.
  • Företagsledningen skall med beslutsamhet visa vägen.

Koldioxidavtryck
Mäts genom att bla mätning av förbrukning av elektricitet och drivmedel.

 

Återvinning
Allt förpackningsmaterial som blir kvar i våra lokaler källsorteras och skickas till återvinning.
Vi har som mål att minimera mängden brännbart i relation till mängden som går till återvinning.
Allt förpackningsmaterial som skickas till våra kunder rapporteras till FTI för att förbereda deras insamlingssystem på vilka mängder som skickats ut på marknaden.
Mängden batterier och elektriska apparater rapporteras till Elkretsen och naturvårdsverket.

 

Produkter
Många av våra produkter finns bedömda hos Byggvarubedömningen och Sunda Hus. I tillämpliga fall är även produkter listade hos Svanen.
Vi jobbar sedan många år i enlighet med RoHS och REACH.

 

Vårt engagemang för en hållbar framtid.                                                             Örebro 31/1 – 2018

 

Som ett familjeföretag kan vi bidra med förbättringar inom miljö- och naturskydd.

Specifikt innebär det att vi sätter mål för klimatskyddsprojekt, investerar i ny teknik och ständigt förbättrar våra processer. Vi tittar på våra värdekedjor - både inom företaget och externt - och identifierar möjligheter att förbättra vår miljöprestanda. Därför får vi stöd från konsulter och institutioner. Vi minskar avfall, och försöker att håll både luften och vattnet rent. Vi samlar data från våra produktionsprocesser som vi sedan använder för utvärdering av kvalitativa och miljöhänsyn som kan påverka utsläppskällor. Dessa uppgifter fungerar som vår källa till information för att ständigt förbättra vårt ledningssystem.

Vi förstår att våra medarbetare, affärspartners, staten och samhället, men även andra intressenter har informationskrav. Vi vill aktivt ge denna information. För detta ändamål erbjuder vi vår vilja att ingå en tillförlitlig dialog. Utöver de ämnen vi har identifierat i våra processer tar vi upp idéer och förslag från våra partners och andra intressenter. Vi kommer där möjligt, att införliva dem i våra mål för ökad kvalitet och skydd av natur och miljö. Transparens och ärlighet är självklart för oss och ligger till grund för vår kommunikation.

Överensstämmelse med lagar och förpliktelser är minimikrav.

Med våra innovativa produkter stöder vi våra kunder med sin minskning av koldioxidutsläpp. Exempel är våra produkter för lätta konstruktion av bilar eller fästteknik för effektiv värmeisolering av byggnader.

 

Vårt sociala ansvar,

Vi vill vara en rättvis och pålitlig partner. EJOT®-riktlinjerna för överensstämmelse representerar vår etiska och juridiska kompass, som innehåller de viktigaste reglerna för vårt beteende inom EJOT-koncernen och även mot våra affärspartners och allmänheten.

 

Våra medarbetare är grunden för företagets ekonomiska framgång,

Därför är frågor som familje- och arbetslivets, hälso-, lärlings- och vidareutbildning - intern och extern - en prioritet. Tolerans, uppskattning och respekt för kollegor och partners är nödvändiga och utgör grunden för samarbete inom företaget. Med dessa ansträngningar vill vi också bidra till företagets goda rykte, EJOT®s image.

 

Vår ekonomiska tillväxt,

Våra produkter ska vara innovativa, högkvalitativa och hållbara. Detta kommer att karakterisera varumärket EJOT® och bidrar väsentligt till koncernens ekonomiska framgång. Om EJOT® fortsätter att växa, är det en bekräftelse för våra samarbetspartners när det gäller vår företagsgrupp. Detta innebär i sin tur att vi måste vara medvetna om vårt ansvar gentemot medarbetare, affärspartners och allmänheten också för framtiden. Därför är det viktigt för oss att utvecklas på ett hållbart sätt. Bara tillsammans kan vi lyckas.

Vårt kvalitetsprincip är: EJOT® - Kvalitet sammanbinder,

Kvalitet utgör grunden för all verksamhet på EJOT®. Som ett internationellt företag tar vi ansvar för kvaliteten på våra produkter och processer, och att följa internationella standarder och certifieringar samt enhetliga företagsgemensamma standarder på alla EJOT®-platser världen över.

 

Nollfel- Mål,

Den konsekventa strävan efter noll fel målet för alla produkter, processer och tjänster är förutsättningen för att säkra vår framtid, varvid undvikande av fel har företräde framför felkorrigering.

 

Kundnöjdhet och ständiga förbättringar,

Vi är en pålitlig och kompetent partner för våra kunder, med det yttersta målet att uppfylla förväntningarna genom leveranser av felfria produkter och efterlevnad av leveransdatum. När det gäller vår EJOT®-vision är vår hela uppmärksamhet ägnad åt kontinuerlig förbättring av produkter, processer, förfaranden och organisationsflöden. Kontinuerliga förbättringsprocesser implementeras i alla affärsenheter i företaget.

 

Ledarskapskompetenser,

Affärsplanen innehåller konkreta mål avseende divisioner och fabriker, produkter, kunder och överordnade uppgifter. Uppnåendet av uppsatta mål övervakas av den allmänna förvaltningen med hjälp av sammanställd information och data. EJOT®-hanteringssystemet och EJOT® controlling-organisationen ska säkerställa dessa principer, krav och uppgifter. Alla system förbättras kontinuerligt i den ovan beskrivna betydelsen och deras effektivitet kontrolleras av interna och externa revisorer. Företagsledningen kommer att se till att ledningssystemet ges de nödvändiga instrumenten. För att uppnå dessa företags mål permanent förpliktar företagsledningen härmed alla anställda att utföra sina aktiviteter enligt beskrivningen i vårt ledningssystem. Vårt bidrag till energieffektivitet och bevarande av resurser Med den ekonomiska användningen av energi bidrar vi aktivt till globalt fastställda klimatskyddsmål. Som en del av vår energihantering definieras realistiska, ekonomiskt genomförbara mål. Bortsett från de rättsliga ramarna beaktas också våra kunders, leverantörers och företagens krav. Åtgärder för att främja energieffektivitet, förstärkt användning av värmeåtervinningssystem och användningen av energieffektiva produkter och tjänster bidrar till att genomförandet av hållbar energiåtervinning hos EJOT®. Våra medarbetare är medvetna om sitt ansvar och är aktivt involverade i genomförandet och genomförandet av energihanteringssystemet. Den kontinuerliga förbättringen kontrolleras regelbundet av interna och externa revisorer och energiteknikerna. Potentialen kan kommuniceras på alla affärsnivåer och implementeras med lämpliga resurser.

___________________________

Johan Oskarsson

Verkställande Direktör

EJOT Sverige AB