•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

CE -märkning

Varför ska man använda CE-märkta produkter?

Byggproduktförordningen och CE-märkning
Den europeiska byggproduktförordningen (CPR, 305/2011) innebär bland annat att CE-märkning är obligatorisk för många byggprodukter. En CE-märkt byggprodukt får säljas i alla länder på den inre marknaden samt Schweiz och Turkiet.
CE-märkningen innebär att byggproduktens egenskaper bedömts i enlighet med en harmoniserad standard eller ett ETA, och att tillverkaren tar ansvar för att dess prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen.
CE-märkning av en byggprodukt är därmed ett intygande att vi kan lita på uppgifterna som redovisats, men utgör inte ett godkännande eller bevis på att en viss byggprodukt är lämplig att använda i ett visst sammanhang. Det är alltid byggherrens ansvar att välja byggprodukter med lämplig prestanda för det byggnadsverk de ska ingå i.
Obligatorisk CE-märkning
CE-märkning är obligatoriskt för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard. Standarden anger gemensamma metoder för att bedöma och redovisa den harmoniserade byggproduktens väsentliga egenskaper. Harmoniserade byggprodukter måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas.
Frivillig CE-märkning
Det är endast för byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk. Andra byggprodukter går att CE-märka på frivillig väg. Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan för att begära en europeisk teknisk bedömning, ETA. För den produkt som har ett ETA utfärdat gäller kraven om CE-märkning, precis som för de som omfattas av en harmoniserad standard.
Det går även att begära ett ETA för produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Det görs i de all där tillverkaren vill utöka användningsområdet för infästningen utöver det som anges i standarden, ex träskruv där standarden endast anger applikationer som är trä mot trä. Med ett ETA kan prestanda även anges för träbaserade skivor mot trä.

Vilka produkter har ETA?
För att en produkt ska få ett ETA måste produkten genomgå ett omfattande testprogram hos ett utsett tekniskt bedömningsorgan. RISE är utsett av svenska staten att med behörighet ställa ut ETA inom samtliga produktområden och är även Sveriges representant i den europeiska samarbetsorganisationen EOTA.
Vanligtvis är det de infästningar som ska användas i en byggnads bärande konstruktion som vi skickar in till RISE eller annat liknande organ. Tillsammans med respektive ETA finns även en prestandadeklaration, även kallat DoP (Declaration of Performance). I detta dokument redogörs produktens prestanda.
Varför är ETA viktigt?
Byggherren har ansvar för att välja lämpliga byggprodukter. En byggprodukt är lämplig om den har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå i uppfyller gällande krav när byggnadsverket är korrekt projekterat och uppfört. För att avgöra lämpligheten ska byggherren använda informationen i prestandadeklaration. Utan prestandadeklaration måste byggherren försäkra sig om produktens lämplighet och prestanda på annat sätt.
Genom att använda ETA-bedömda produkter kan du lita på att uppgifterna som redovisats. Om produkten installeras enligt monteringsanvisning i dokumentet så kan du vara säker på att infästningen kommer klara laster enligt DoP.
Installatörer drar nytta av tydliga installationsanvisningar, som tillverkare är skyldiga att tillhandahålla. Sammantaget innebär denna kombination av fördelar att alla parter i byggprocessen och den resulterande byggnaden kan vara säker på den långsiktiga säkerheten för de produkter som används, inklusive användaren av byggnaden som aldrig ens kommer att bli medveten om produktens existens.

Vilka produkter i EJOT sortiment omfattas av ETA?

Ett urval av produkterna i sortimentet som omfattas av ETA-bedömning är:
- Expander BA-V-Plus
- Expander BA-F-Plus
- Expander BA-E-Plus
- Expander BA-V
- Expander BA-F
- Expander BA-E
- Expander BAE-E-HCR
- Liebig Säkerhetsexpander S
- Liebig Säkerhetsexpander B
- Liebig Säkerhetsexpander SK
- Liebig Hakankare BLS FZB
- Liebig Hakankare BLS A4
- Kemisk infästning Multifix USF
- Kemisk infästning Multifix USF Vinter
- Perfohylsa USF
- Slagankare LAL+
- Slagankare LA+
- Betongskruv JC2-KB-Plus
- Betongskruv JC2-KB
- Betongskruv JC2-ST
- Betongskruv JC2 PH
- Betongskruv JC2 IT
- Konstruktionsskruv Pondus
- Konstruktionsskruv T-FAST
- Konstruktionsskruv T-FAST Wafer
- Konstruktionsskruv Rapid Dual
- Isolerskruv FBS-R
- Isolerskruv FPS-E
- Isolerskruv JT2-ST
- Isolerskruv JT3-ST
- Isolerskruv Dabo RT
- Isolerskruv Dabo ET
- Isolerskruv Dabo TKR
- Isolerskruv Dabo VHT-R
- Isolerskruv Dabo VHT-E
- Isolerskruv Dabo TKR-4
- Isolerskruv Dabo TKR-ZT6
- Isolerskruv Dabo TKE
- Isolerbrickor HTV, HTE
- Takskruv med bricka
- Isolerhållare HTK-2G
- Isolerhållare EcoTek
- Isolerhållare H1 eco
- Isolerhållare Ejotherm H3
- Isolerhållare STR-U2G

Material och montering
En ETA-bedömning utgår alltid ifrån det material som infästningen skall sitta i. I ETA-dokumentet framgår det vilket underliggande material som värdena är avsedda för. Exempel på material som en ETA-bedömning kan genomföras på är sprucken och osprucken betong, tegel, lättbetong, kompositmaterial, konstruktionsvirke med mera. Monteringsanvisning förekommer alltid och kan innehålla detaljer rörande sättdjup och klämdetaljens tjocklek.
Option 1 till 12 för betonginfästning
Ibland förekommer ”ETA Option 1” i vårt sortiment, exempelvis på våra expander, hakankare, säkerhetsexpandrar och betongskruv. Detta innebär att produkten är bedömd för både sprucken och osprucken betong. Att bedöma en produkt efter Option 1 innebär att produkten genomgår de mest omfattande testerna och bredaste omfånget av applikationer.
Option 1-6
Bedömda för användning i sprucken och osprucken betong. Där skillnaden från Option 1 till 6 består av olika krav i testerna, kan vara betongkvalitet, kantavstånd, sjuvbelastning m.m. Option 1 bedömda artiklar är att föredra då de kan användas i de allra mest krävande applikationer.
Option 7-12
Bedömda för användning endast i osprucken betong. Där skillnaden från Option 7 till 12 består av olika krav i testerna, kan vara betongkvalitet, kantavstånd, sjuvbelastning m.m. Option 7 får endast användas i osprucken betong vilket medför vissa begränsningar.