•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Starkt engagemang för hållbarhet

EJOT strävar mot att bli klimatneutralt

EJOT-gruppen siktar mot att vara klimatneutrala till 2035 och minska sina CO2e-utsläpp från nuvarande 188 400 ton till noll.
Under 2013 implementerades ett energiledningssystem enligt ISO 50001.
§Scope 1, utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten.
§Scope 2, indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla.
§Scope 3, omfattar alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar.
 
Utveckling av CO2e-utsläpp från EJOT-gruppen, Scope 1, 2 och 3 inklusive ”Tilläggsavgifter som saknar data”

EJOTs hållbarhetsstrategi

För att kunna agera i det globala sammanhanget av hållbarhetsutveckling är EJOT orienterad mot FN:s hållbara utvecklingsmål.
Källa: De 17 målen, hållbar utveckling (un.org)
Dessa hållbarhetsmål gör det möjligt för företagsgruppen att ta fram riktlinjer för att nå målen.
I linje med detta har EJOT designat tre hållbarhetskategorier där alla aktiviteter för att uppnå koldioxidneutralitet kan definieras: 
§ Tänka hållbart
§ Bli effektivare
§ Grön energiförsörjning

EJOT-produkter hjälper till att spara energi och skydda miljön

§ Kontinuerlig förbättring av produktions-processer är bra både för ekonomi och miljö. Inte bara genom produktutveckling utan även inom produktionen arbetar vi ständigt för minskad miljöpåverkan.
§ Våra produkter hjälper oss att förverkliga våra mål, eftersom: skruvar är löstagbara produkter och därför återvinningsbara. 
§ Genom att använda nya innovativa produkter kan plåttjockleken minskas. Särskilt viktigt inom bilkonstruktion eftersom detta både sparar råmaterial men även är ett mycket effektivt sätt att minska bränsleförbrukningen eftersom bilarna väger mindre.
§ Inom byggbranschen används våra produkter dels för att fästa förnybara energisystem som solceller, dels hjälper våra ankare till med värmeisolering av byggnader. 
§ Vår miljöproduktdeklaration (EPD) för fästelement, underbyggnadssystem och gängbildande konstruktionsskruvar utvecklas och uppdateras kontinuerligt.

En gemensam väg framåt

§ EJOT strävar för att bli klimatneutrala. En ansvarsfull framtidsuppgift, som inte kan lösas ensam. Med mer än 77% är Scope 3 på EJOT världen över den högsta och svåraste andelen.
§ Svår eftersom det inte finns någon direkt påverkan från EJOTs sida. Här uppmanar vi våra leverantörer och tjänsteleverantörer att minska sin andel av CO2e-utsläppen.
§ Endast med en gemensam ansträngning av alla parter kan en klimatneutralitet uppnås på EJOT från 2035.
§ Så tveka inte, gå med oss. Låt oss forma vår framtid tillsammans!
Totala utsläpp för hela EJOT-gruppen

EJOT erhöll den första miljöpåverkningsdeklarationen (EPD) för ankartillverkning och vi kan nu presentera ett omfattande och komplett dokument för hållbarhet och balans när det gäller miljöpåverkan av våra produkter. EPD för ankar- och fästelement inom områdena låglutande tak och ventilerad fasad har följt senare.
Produkter för området lättviktskonstruktioner kompletterar nu EJOTs sortiment när det gäller bedömning av miljöprestanda för byggnader enligt EN 15978.
Miljöskydd och hållbar resursanvändning tillhör de viktigaste framtida projekten. Hållbarhet blir allt viktigare för bygg- och fastighetsbranschen.
Byggnader bedöms ur ekologisk aspekt efter värden som energieffektivitet och resurskonsumtion med mera. De offentliga upphandlande myndigheterna inkluderar särskilt dessa kriterier i sina avtal.
När det gäller framtida byggprodukthandlingar krävs certifikat avseende de grundläggande kraven: hygien, miljö, hälsoskydd och hållbar användning av naturresurser. EJOT lever upp till dessa krav.

Företagets koldioxidavtryck

Corporate Carbon Footprint – Vi blir miljövänligare och har koll på hur verksamheten belastar miljön. Vi har mätt och empiriskt tagit fram siffror för vilken vår belastning är.
Corporate Carbon Footprint innebär en beräkning av ett koldioxidavtryck för samtliga delar i företagets affärsverksamhet (även känt som ett företagens koldioxidavtryck).
Tanken är att få fram ett underlag för analys, bedömning och hantering av växthusgasutsläpp. Vi har tagit fram företagets CCF och beräknat meningsfulla nyckeltal. Vi arbetar för en ständig reduktion av vår miljöbelastning. Våra carbon footprints överensstämmer med internationellt erkända standarder (Greenhouse Gas Protocol, ISO 14064)
En rapport om vår verksamhet som defineras som 'Cirkulär' finns tillgänglig här nedan.
Läs CCF Report 2020 (ENG) härLäs Kvalitet-, hållbarhet- och säkerhetspolicy 2022 här

Vad gör EJOT?

Som ledande tillverkare av fästelement vill vi ta ansvar för våra produkter. EJOT har ett tydligt program för att minska miljöbelastningen och därmed få en förbättrad hållbarhet. Detaljer om mål, projekt och strategiska mål kan du läsa om längre ner.
Vår CCF (Corporate Carbon Footprint) rapport kan delas in i fem 'Cirkulära' nivåer;
Minskad produktion genom delningsekonomi
Den första nivån för cirkularitet är att använda tillgångar optimalt genom att till exempel dela på dem. Istället för att erbjuda ägandeskap erbjuder du tillgång. Uber och bilpooler är exempel på verksamheter som har delningsekonomi som affärsmodell.
Förläng produktens livstid
Nästa nivå handlar om att förlänga livstiden på en produkt genom underhåll eller varför inte erbjuda produkter som tjänster. Philips har testat konceptet att sälja ljus istället för lampor och företaget åtar sig då att se till att det finns ljus på en viss plats, vilket sätter fokus på livslängd snarare än försäljning av produkter.
Återanvändning av befintliga produkter
Den tredje nivån är att sluta cirkeln genom att återanvända befintliga produkter. Second hand är ett klassiskt exempel men det kan även röra sig om till exempel affärsmodeller där man restaurerar produkter som tidigare betraktats som osäljbara.
Renovering eller återtillverkning
Den fjärde nivån tas i beaktande om det behövs mer omfattande insatser för att ta tillvara på den gamla produkten när den inte längre är användbar som den är. Genom utbyte av delar eller genom att ta tillvara på komponenter i nytillverkning kan resurser användas effektivt.
Återvinning av material
Fungerar ingen av de fyra första nivåerna så är den sista nivån i ett cirkulärt flöde återvinning. De förbrukade delarna kan bli till nya material eller komma till nytta på annat sätt.
Projekt och strategiska mål
Pågående och framtida projekt
Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet, därför har vi valt att vidta ett antal åtgärder med direkt påverkan. Vi konverterar våra belysningssystem från konventionella system till LED. Vi har identifierat att tryckluftsystem har hög potential för energibesparingar och har därför har vi lanserat olika projekt för att spara energi och därmed CO2. Vi identifierar de största energikonsumenterna i vår verksamhet genom att utföra energieffektivitetsanalyser och vidtar åtgärder därefter. Vi byter ut våra ventilationssystem till den senaste tekniken där vi kan använda oss av värmeåtervinning i annan utsträckning.
Vi har kombinerade kraftvärmeverk på två av våra större anläggningar, eftersom naturgas har en lägre emissionsfaktor än el. Den återvunna energin används sedan i vårt uppvärmningsnät och drift av våra större maskiner. Ytterligare anläggningsspecifika projekt planeras och genomförs.
Med jämna mellanrum inspekteras våra webbplatser i enlighet med miljöstandarden ISO 14001. Utöver en kontinuerlig förbättring av systemet fokuseras också på att öka medvetenheten hos våra medarbetare.
Under 2013 genomförde vi energihantering enligt ISO 50001. Många investeringar i energibesparande projekt på våra tyska och internationella platser sparar oss värdefulla resurser.
Våra strategiska mål
Genom att optimera våra interna processer förbättrar vi utsläppsintensiteten i våra produktionsanläggningar. Övervakning ges enligt rekommenderade internationella riktlinjer.
• Vi tar hänsyn till koldioxidutsläppen från el till den producerade kvantiteten eller till de använda granulerna.
• Vi samlar in förhållandet för alla ISO 14001-certifierade produktionsanläggningar. Detta gör det också möjligt att jämföra liknande platser.
Minskning av skrotvolym. Genom felanalyser i våra tillverkningsprocesser och kontinuerlig dokumentation av den specifika skrotvolymen till den mängd skrot som produceras, sparar vi naturresurser och därigenom sänker både koldioxid och kostnader.
Producentansvar
Med producentansvar menas att producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt.
Producentansvaret är reglerat i miljöbalken och därunder utfärdade förordningar om olika typer av producentansvar. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för åtta produktgrupper: förpackningar, batterier, bilar, däck, elektronik, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.
Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.
För att lösa producentansvaret har man inom de flesta områden skapat rikstäckande insamlingssystem. Ejot Sverige AB är anslutet till FTI och Elkretsen för att hantera förpackningar, elverktyg och batterier som släpps ut på den svenska marknaden.
Separat insamling av använda produkter och paketeringsmaterial gör det möjligt att återvinna materialet. Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöförorening och minskar efterfrågan på råmaterial.
Hantering av avfall
Kasta inte bort din elprodukt tillsammans med annat avfall om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller om du inte längre har användning för den. Lämna produkten till separat avfallsinsamling. Bristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
Det är viktigt att elavfall lämnas in för återvinning då de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.
Om du har synpunkter eller frågor så får du gärna kontakta oss!