•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Guide - Välj rätt betonginfästning - Del 1 - Introduktion


Snabbguide för att välja rätt betonginfästning

 
Här börjar din resa i infästningarnas värld när du ska fästa i betong. Som tillverkare av infästningar har vi ett ansvar och vi vill hjälpa dig göra det så enkelt som möjligt att välja rätt infästning. Vi vet att en infästning blir lyckad och säker om man följer vissa grundregler och montageanvisningar. Vår snabbkurs informerar dig på ett enkelt och pedagogiskt sätt om våra olika produkter och dess egenskaper samt vad som skiljer dem åt.

1. I vilket byggnadsmaterial görs infästningen, och vilken är grundmaterialets kvalitet?
2. Vilka yttre förhållanden ska infästningen klara av?
3. Vilken typ av belastning utsätts infästningen för?

BETONG
Det mest förekommande byggnads- materialet. Betong används huvudsakligen i industribyggnader på grund av dess höga hållfasthet. Vid husbyggnation används betong i grunder, bärande infästningar, schakt och trapphus. Expanderande infästningar eller betongskruv, men också kemiska förankringar är lämpliga att använda i betong. Begränsningarna är inbördes avstånd och kantavstånd.
 
MASSIVT TEGEL
Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Tegel används mest vid småhus-byggnation. Vid industribyggnation används tegel mest i innerväggar och i skalmurar. Expanderande infästningar eller betongskruv är lämpliga att använda i tegel. Begränsningar är inbördes avstånd, kantavstånd och infästningens storlek.
 
HÅLTEGEL
Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Håltegel används vanligtvis som murverk i innerväggar och fasader samt i konstruktioner där termisk isolering av något slag behövs. Lämpliga infäst-ningar i håltegel är nylonpluggar med lång expansionszon men även injektionsmassa med perfohylsa eller nätstrumpa. Begränsningar i användandet är de samma som för massivt tegel.
NATURSTEN
Vanligt i byggnadsverk som fasadmaterial och golvmaterial. De flesta expanderandeinfästningar liksom kemiska ankare går att använda i natursten. Begränsningar i användandet är inbördes avstånd och kantavstånd. Natursten spricker dock lätt på grund av sin oelasticitet och sprödhet.
LÄTTBETONG
Är ett lättmaterial och därför relativt vanligt i olika typer av byggnader. Lättbetong, tillexempel Siporex, används främst i avdelande väggar och mellanväggar men kanäven förekomma i bärande konstruktioner. Lättbetongskruv, lättbetongplugg, nylonplugg och kemisk infästning lämpar sig som infästning i detta material.
 
LÄTTKLINKER
Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Tegel används mest vid småhus-byggnation. Vid industribyggnation används tegel mest i innerväggar och i skalmurar. Alla expanderande infästningar är lämpliga att använda i tegel. Begränsningar är inbördes avstånd, kantavstånd och infästningens storlek.
 
BYGGSKIVOR
Tunnväggiga byggskivor är mycket vanliga i alla byggnader och används oftast som ytskikt. Byggskivorna kan vara gips-och gipsfiberskivor, träfiberskivor, fanerskivor, spånskivor eller olika typer av inredningspaneler. Skivornas hållfasthet och egenskaper varierar mycket. Skivans hållfasthet och infästningens fästpunkter påverkas också av bakomliggande trä- eller stålkonstruktioner, till exempel reglar.
 
TRÄ OCH STÅL
Trä och stål är vanliga material i regelverk, takstolar, karmar, golv, altaner och andra in-redningsdetaljer. Krav på hållfasthet och beständighet gör att valet av fästelement är viktigt både av miljö- och säkerhetssynpunkt.
 

Välj alltid infästningar som är lämpliga för korrosionsförhållandena i den miljö där du ska utföra arbetet.

 
Korrosion
Korrosion innebär en förändring och nedbrytning av metaller på grund av miljöns inverkan. Korrosion har en betydande inverkan på infästningens hållfasthet. Korrosion visar sig som ”rost”, men korrosionen kan även vara dold i konstruktionen.
Galvanisk korrosion
Galvanisk korrosion uppstår när två metaller är i kontakt med varandra i närvaro av en elektrolyt (fukt). En ström uppstår som löser upp den mindre ädla metallen (korroderar). Rosten breder ut sig snabbt när ett rostangrepp väl sätter in. För att inte riskera förbandets hållfasthet på sikt ska fästelementet alltid vara den ädlare delen av förbandet. För utomhusmontage rekommenderar vi därför alltid fästelement av austenitiskt rostfritt stål.
Fästelements livslängd
För att fastställa fästdons livslängd har det genomförts fältförsök med de vanligaste förekommande fästdonen. Analysen visar huvudsakligen ur säkerhetssynpunkt och med hänsyn till livslängd och framtida underhållskostnader att endast fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 ska användas i utomhusmiljö och klarar alla korrosivitetsklasser. Fästelement ska alltid ha lika eller längre livslängd än det material som ska fästas in.