•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Guide - Välj rätt betonginfästning - Del 2 - laster och montering


Monteringskrav & tekniska beskrivningar för infästningar i betong 
 

Vad är sprucken betong?

En betongplatta som vilar på stödpelare skapar av sin egen tyngd och belastning mikrosprickor från de dragspänningar som uppstår. För att ta upp dessa dragspänningar måste plattan armeras för att inte äventyra hållfastheten i konstruktionen. Infästningar som görs i konstruktioner med sprucken betong ska göras med fästelement godkända för sprucken betong. De mikrosprickor som finns, begränsar infästningens bärförmåga. Därför måste hänsyn tas till de belastningsvärden som anges i produktinformationen. Om infästningen är lämplig för sprucken betong anges det alltid i produktinformationen. Välj ETA-bedömd produkt Option 1 för montage i sprucken och osprucken betong.

Betongkvalitet

Platsgjuten betong är normalt i kvalitet C20/25 med tryckhållfasthet 25N/mm².
Prefabricerad betong är normalt i kvalitet C32/40 med tryckhållfasthet 40N/mm² eller högre, exempelvis C50/60.
Variationer i betongkvalitet påverkar infästningens hållfasthet men påverkar också monteringsförhållandet vid val av borrhålsdiameter mm.
De borrhålsdiametrar som rekommenderas gäller för betongkvalitet C20/25. Vid högre betongkvalitet kan borrhålsdiametern ökas något för att skapa bra monteringsförutsättningar.
 

Olika typer av montering

1. Förmontage
Förmontage är den vanligaste metoden för montage t.ex. när du använder nylonpluggar och för lätta infästningar.
2. Genommontage
Genommontage är den behändigaste infästningstekniken när det finns flera än ett objekt eller om objektet kräver flera än ett borrhål. Om det är möjligt borrar du borrhålet rakt in genom objektet som ska infästas och undviker så riktningsproblem.
3. Distansmontage
Distansmontage används särskilt i monteringar på fasader när objektet eller konstruktionen som ska infästas ska vara på avstånd från fästunderlaget. Distansmontage begränsar den maximala tjockleken hos ämnet som ska infästas som bestäms med värdet tfix. Vid distansmontage utsätts infästningen för extra moment. Distansmontage förutsätter vanligtvis metallankare försedd med metriska gängor för låsningsmuttrar.
Montering av betongexpander
En betongexpander är ett expanderande fästelement som är beroende av att rätt monteringsmoment anbringas vid montering. Se produktinformation.
1. Borra hål.
2. Rengör hålet med borste och pump.
3. Montera ankaret med hammare genom detalj.
4. Dra åt ankaret till angivet åtdragningsmoment.
Montering av betongskruv
En betongskruv är ett formlåsande förband där inget åtdragningsmoment behövs, annat än att hålla den infästa detaljen på plats. Överskrid därför aldrig de angivna maximala åtdragningsmomenten, då man annars kan skada skruven vid montage med framtida skruvbrott som resultat.
1. Borra hål.
2. Rengör hålet med borste och pump.
3. Montera skruven med slagskruvdragare. Får inte dras åt över max. åtdragningsmoment.
För infästningar i lättbetong
Lättbetongskruv monteras utan förborrning. Skruvens gänglängd och inskruvningsdjup påverkar utdragningsvärdet liksom lättbetongens densitet, ålder och kvalitet.
Därför rekommenderar vi alltid att utdragsprov görs i aktuellt underlag. Monteringen ska göras med mycket låga varvtal och absolut inte överdras.
För kemisk infästning
Borra ett hål och rengör hålet med en renblåsningspump och metallborste.
Pressa ut en provremsa på minst 10cm tills de två komponenterna har blandats helt.
Injektera ankarmassan från hålets botten upp till 2/3.
Sätt i ankarstången med en vridande rörelse för att minimera luftbubblor mellan gängan och massan.
Beakta härdningstiden innan du monterar detalj och drar åt till angivet moment.

Vad betyder CE-märkning och ETA-bedömning?

CE-märkning
Genom CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med kraven i gällande EU-direktiv, avseende produktens mått, råvaror och slutproduktens utformning. Krav på CE-märkning gäller alla fästelement som omfattas av en harmoniserad standard.
ETA-bedömning
ETA (European technical assessment) är som namnet visar en mer teknisk orienterad bedömning, som utgår från produkten i sitt användningsområde eller i en specifik applikation. Tester och certifikat ska genomföras av Europeiskt godkänt certifieringsorgan.
Myndighetskrav och rekommendationer
Regering och riksdag reglerar och ställer krav på byggnaders uppförande och kontroll för att säkerställa byggnadskvalitet. Inte bara kvalitet och genomförande utan dessutom krav på ergonomi, hälsa och ekonomi.
Vid val av fästelement rekommenderar vi de riktlinjer som finns att följa i bl.a.
AMA-Hus
Boverket
SBI Stålbyggnadsinstitutet
PLR Plåtslagarnas riksförbund